Kişisel Verilerin Korunması

Otokoç Sigorta Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Mahremiyeti Politikası
Başvuru Formu
Otokoç Sigorta Bilgilendirme Metni

 

Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

1. Genel Olarak

Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş (“Otokoç Sigorta”) nezdinde kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Otokoç Sigorta olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil Otokoç Sigorta ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Otokoç Sigorta tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, sigorta otomasyon programları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Otokoç Sigorta ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 • Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • Hizmetlerimize erişiminizde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapılabilmesi için kredi notunuz vb. bilgileriniz ve finansal özgeçmişinize ilişkin veriler,
 • Sözleşmenin ifası kapsamında gerekli olduğu takdirde edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı vb. mesleki veriler ile gerektiği takdirde temin edilen imza sirküleri ve imza veriniz,
 • Müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
 • Tesislerimizi, bayilerimizi, ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz,
 • Araç plaka veriniz,
 • Otokoç Sigorta’ya iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Otokoç Sigorta çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde özlük dosyasının oluşturulması için gerekli olan verileriniz ile dernek üyelik verileriniz, hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,
 • İşin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığınızın tespitini gerçekleştirmek amacıyla edinilen, sağlık verileriniz ve askerlik durum bilginiz de dâhil olmak üzere sair veriniz,
 • Özel sağlık sigortası temini ve finansmanına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Emeklilik vb. programı kapsamında kayıt oluşturulmasını teminen edinilen sağlık verileri ve sair verileriniz,
Ayrıca, Otokoç Sigorta’nın çevrimiçi -online- hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Otokoç Sigorta’nın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;
 • Sigorta aracılık sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Sigorta aracılık hizmetlerine yönelik acentesi olduğumuz sigorta şirketlerinin sistemleri üzerinden - sigorta otomasyon programları gibi- kayıt oluşturulması,
 • Mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Cari hesap kartı teşkili,
 • Tramer sorgulaması, finansal özgeçmiş sorgulaması, teklif verme gibi sözleşmenin ifası ve işin gereği bakımından gerekli işlemlerin yapılması,
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunulması,
 • Hizmetlerimiz karşılığında fatura tanzim edilmesi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Harici uzmanlık gerektiren teknoloji ve benzeri hususlarda, alanında uzman kuruluşlardan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için destek hizmeti alınması,
 • Kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Sistem ve uygulamalarımızın veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,
 • Bilgilerinizin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, Koç Emeklilik Vakfı kaydının oluşturulması, özel sağlık sigortası yapılması,
ve bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin analizi, pazarlama aktiviteleri, finansal rapor alma ve analiz, kanuni takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Otokoç Sigorta’ya ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

 • Aracılık hizmetlerimiz kapsamında acenteliğini üstlendiğimiz ve sistemleri üzerinden de –sigorta otomasyon programları gibi- kayıt oluşturduğumuz sigorta şirketleri,
 • Otokoç Sigorta’nın altyapı sağlayıcılarına,
 • Yazılım hizmeti aldığımız yazılım şirketleri,
 • Aramızdaki sözleşmenin ifası kapsamında operasyonel süreçler ve iş akışının gereği gibi devamı için hizmet alınan ve sağlanan üçüncü kişiler,
 • Sigorta şirketleri (Otokoç Sigorta’dan başka satış sonrası hizmetlerin yerine getirilebilmesi bakımından diğer sigorta şirketleri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Mahkemeler,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler
dâhil sigorta aracılık hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda araç satış/kiralama ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Otokoç Sigorta’nın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. Veri Güvenliği

Otokoç Sigorta, kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, başvuru formunu doldurarak; Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:60 34854 Küçükyalı, İstanbul, Türkiye adresine (Noter vasıtasıyla vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili formu kvkk@otokocotomotiv.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.